PK

psychologische behandeling van kinderen en jongeren

PK

psychologische behandeling van kinderen en jongeren

Aanbod

1. Onderzoek
2. Behandeling
3. Opvoedingsadviezen

1. Onderzoek
Soms zal er na het intakegesprek nader diagnostisch onderzoek nodig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan enkelvoudig intelligentie onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek door middel van verschillende testen of vragenlijsten die u en uw kind mogen invullen. Uitgangspunt is om het onderzoek te beperken tot datgene wat echt noodzakelijk is. Wanneer alle informatie verzameld is, worden de resultaten met u besproken en wordt er een behandelplan gemaakt. Een behandeling is nooit standaard; elk kind is uniek, elke situatie is anders, het is elke keer maatwerk.

2. Behandeling
Behandeling van jongeren van 4 tot 18 jaar.
Mogelijkheden:
Behandeling van trauma’s door EMDR. (Eye movement desensitisation and reprocessing). Een beproefde methode die gehanteerd wordt bij jeugdigen die nare ervaringen hebben opgedaan en daar nog last van hebben. Deze methode kan ook bij jonge kinderen vanaf 4 jaar worden toegepast.
Cognitieve therapie. Een methode die de jeugdige leert negatieve gedachten met betrekking tot zichzelf of zijn omgeving te veranderen, zodat hij meer zelfvertrouwen krijgt en zijn angsten leert hanteren.
Gedragstherapie. Een methode waarbij de jeugdige leert om foutief aangeleerd gedrag te veranderen in adequaat gedrag. (bijvoorbeeld bij tics, impulsiviteit, zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen, angsten).

Behandeling van jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.
Behandeling van trauma's door middel van EMDR.
Cognitieve gedragstherapie aangepast aan het niveau van de cliënt.
Schemafocused therapie om aangeleerde onaangepaste gedrags-en denkpatronen die ontstaan zijn door vroege negatieve ervaringen, te bewerken

3. Opvoedingsadviezen
Opvoedingsadviezen worden gegeven aan ouders van kinderen en jeugdigen vanaf 4 jaar. Samen met u wordt gekeken wat de problemen zijn die u met u dochter of zoon ervaart en wat mogelijke oplossingen zijn die binnen uw gezin passen. Soms zal u gevraagd worden bij te houden hoe vaak bepaald gedrag voorkomt en in welke situaties. Mogelijke oplossingen kunnen gevonden worden in het toepassen van basisopvoedingsvaardigheden zoals belonen en het opbouwen van een positieve opvoedingsrelatie. Soms zal het nodig zijn samen met u als ouders systematisch te werk te gaan om negatieve gedragspatronen van uw kind te doorbreken.

4. tussentijdse en eind evaluatie van de behandeling:
de behandeling met u of met uw kind wordt om de twee maanden geëvalueerd, door het afnemen van korte vragenlijsten die het verloop van de behandeling en van de klachten in beeld brengen. Er worden regelmatig voortgangsbesprekingen gehouden samen met de cliënt, de ouders of het netwerk van de cliënt

Voor spoedeisende hulp in de avond of het weekend is de praktijk niet beschikbaar.
De crisisdienst van de GGZ is bereikbaar via uw huisarts of de huisartsenpost. Deze schakelt de crisisdienst in.

De wachttijd kunt u opvragen telefonisch of via de email, zowel bij Praktijk Kneepkens als bij De Praktijk Nijmegen. Er wordt gestreefd naar zo snel mogelijke start van de intake na het moment van de volledige aanmelding, waarmee wordt bedoeld niet langer dan 4 weken. De wachttijd tussen het moment van intake en start behandeling is ook niet langer dan 4 weken.

© Petra Kneepkens 2020